IgualtatOportunitats

Desigualtat vs Equitat

QUÈ > Un dels pilars bàsics del sistema democràtic és la igualtat, entesa en l’àmbit econòmic com igualtat d’oportunitats. En democràcia no s’accepta, sota el principi de la igualtat, que la posició de classe en què es troba una família hagi de condicionar les posicions de la propera generació. La igualtat que s’ha de garantir en una societat democràtica és, com a mínim, la igualtat de tots els membres de les joves generacions per a poder assolir qualsevol lloc de treball i qualsevol posició social, amb independència de la classe on hagin nascut. La igualtat d’oportunitats només queda garantida si el sistema educatiu no selecciona en funció de la classe social sinó que ho fa en funció de la capacitat i dels mèrits individuals. Per garantir la igualtat d’oportunitats d’una societat i, per tant, la voluntat democratitzadora en l’àmbit econòmic, les polítiques educatives han d’acomplir com a mñinim tres requisits:

  • L’accés a l’educació, en tots els seus nivells, no ha de dependre de la capacitat econòmica de les famílies.
  • Les institucions educatives han de tenir una qualitat homogènia de manera que no existeixi una jerarquia (real o construïda per l’opinió pública) de tipus de centres.
  • El “tronc comú” o tram educatiu universal (educació obligatòria) que han de realitzar tots els alumnes ha de ser el més llarg possible de manera que l’alumne tingui més oportunitats per adquirir una educació integral.
  • El tipus d’avaluació del sistema educatiu. Els exàmens, les revàlides i les proves estan concebuts per avaluar als alumnes i establir jerarquies més que per mesurar el grau de coneixement assolit.

LOMCE > La LOMCE pren mesures directament contràries a la igualtat d’oportunitats i es mostra, per tant, com una una llei concebuda des d’una visió antidemocràtica i contraria a l’equitat. Vol posar l’educació al servei dels interessos del capital i de la reproducció de les posicions de poder. aquests són els trets de la LOMCE que mostren la seva voluntat contrària a l’equitat:

  • Accés a l’educació: la LOMCE no es refereix directament, però si incorpora tota una sèrie de mesures que tendeixen a deteriorar l’educació pública i a afavorir la privada. La LOMCE estableix la possibilitat de concertar (Modificació de l’article 84.3 de la LOE i DT segona que regula l’aplicació temporal de l’article 84.3 de la LOE) les escoles privades que segreguen per sexe, possibilitat que la Llei Orgànica d’Educació (LOE) no permetia. També va més enllà quan permet que les escoles privades puguin ser construïdes (Article 116.8 de la LOMCE “Les Administracions Educatives podran convocar concursos públics per a la construcció i gestió de centres concertats sobre terreny públic dotacional”) en terrenys públics o quan a través d’una disposició transitòria (DT segona. Aplicació temporal de l’article 84.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació) possibilita que els centres privats als que se’ls hi hagi denegat el concert per oferir una educació diferenciada per sexes el puguin sol·licitar; o fixant per llei la durada mínima (Modificació de l’Article 116 apartat 3) del concert en sis anys en l’Educació Primària i en quatre anys en la resta de casos.
  • Qualitat homogènia: sobre aquest punt afecten les retallades pressupostàries que s’han aplicat des del 2010 en educació i que estan perjudicant a la qualitat de l’educació pública. A més a més, les campanyes de desprestigi de l’escola pública són constants.
  • Tram educatiu universal: sota el pretext de tractar les diferents capacitats dels estudiants, la LOMCE multiplica les divisions curriculars. Aquestes, en realitat, busquen es separar als nens i nenes en vies que condueixen a diferents destinacions socials.
  • Avaluació: la LOMCE aposta per l’avaluació sumativa i renuncia a l’avaluació educativa de diagnòstic. Això és tradueix en la multiplicació dels exàmens, les revàlides o avaluacions externes, les proves, les notes. La voluntat no és diagnosticar l’evolució de l’alumne i el sistema educatiu, sinó qualificar, comparar i jerarquitzar.