català / español / galego

Do 4 ao 15 de maio de 2015 os nenos e nenas de terceiro de primaria serán sometidos por primeira vez aos exames de avaliación externa introducidos pola Lei Wert. Estes exames son unha acometida á igualdade de oportunidades, unha porta de entrada ao filtrado do alumnado e a súa derivación fóra do sistema educativo. Estes exames buscan culpabilizar e sinalar ás escolas sobre un problema moito máis complexo e estrutural.

Se es nai, pai ou titor legal dun neno ou nena que este ano debe facer as probas de terceiro de primaria (a selectividade educativa dos 8 anos que introduce a Lei Wert) tes dúas fórmulas para rexeitalas

AS 2 FÓRMULAS DE REXEITAMENTO ÁS PROBAS DE TERCEIRO DE PRIMARIA

DESCOBRE AS DATAS E ESES DÍAS NON LEVES OS NENOS Á ESCOLA

Non levar os nenos á escola os días das probas non ten implicacións legais para as familias nin para os alumnos

Descobre as datas das probas e non leves os teus fillos ao colexio. Os mestres e a dirección do centro están obrigados a realizar as probas de terceiro de primaria. Se deixas o teu fillo na escola, terá que facelas. Se xa coñeces as datas en que se realizarán as probas na escola do teu fillo, ese día (ou días) non o leves ao centro educativo.

 

Sabemos que loxisticamente é moi complicado! Organizádevos con outros pais e nais dispoñibles para realizar unha actividade alternativa fóra do centro. Podedes aproveitar para facer algunha acción simbólica que denuncie a imposición da Lei Wert, como unha clase de música ou plástica na rúa.

VENRES 15 DE MAIO: ACCIÓN SORPRESA!

  El viernes 15 de mayo trae una flor! Ofrenda floral a la consellera Rigau y recital poético-legislativo. 17.30 h Departament d’Ensenyament, Via Augusta 202.

#NOselectivitatWERT

#SÍeducacióINCLUSIVA

noalalomce_ofrenafloral_640

Averiguad las fechas de las pruebas en vuestra clase + organizaos juntos para hacer el boicot + comunicad vuestra acción

noalalomce_3instruccioness_es_800

Si quieres saber más, si necesitas apoyo, si quieres comunicarnos el boicot de la escuela de vuestros hijos

xarxaescolesinsubmises@gmail.com

O BOICOTÓMETRO

849

familias fan o boicot das probas

Escola Fructuós Gelabert: comunicado de boicot (06/05/2015)

Alumnes De Tercer De Primària De L’escola Rius I Taulet
Alumnes De Tercer De Primària De L’escola Rius I Taulet

Alumnes de tercer de primària de l'escola Rius i Taulet

Aula De Tercer De Primària Buida A L’escola Patronat Domènech

Aula de tercer de primària buida a l'escola Patronat Domènech

Alumnes De Tercer De Primària De L’escola Patronat Domènech

Alumnes de tercer de primària de l'escola Patronat Domènech

Aula De Tercer De Primària Buida A L’escola Fructuós Gelabert

Aula de tercer de primària buida a l'escola Fructuós Gelabert

Alumnes De Tercer De Primària De L’escola Rius I Taulet Aula De Tercer De Primària Buida A L’escola Patronat Domènech Alumnes De Tercer De Primària De L’escola Patronat Domènech Aula De Tercer De Primària Buida A L’escola Fructuós Gelabert

Wert ataca de nuevo. Hay que difundir urgentemente este video entre el 4 y el 15 de mayo https://youtu.be/2MqRuH7Bq-w

3 RAZONS PARA NON FACER AS PROBAS

FACER AS PROBAS É FACERSE CÓMPLICE DA LEI WERT

As probas de terceiro de primaria son unha das principais innovacións da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), popularmente coñecida como Lei Wert.

Estas probas buscan filtrar o alumnado en datas moi temperás dentro da traxectoria educativa dos nenos para ir seleccionando os alumnos de mellor rendemento e sacar unha mellor puntuación nas avaliacións de calidade educativa impostas pola lexislación europea. En ningún caso búscase mellorar a educación dos nenos e nenas, senón superar uns estándares de calidade baseados nun enfoque restritivo da educación.

AS REGULACIÓNS AUTONÓMICAS NON NOS PROTEXEN

As regulacións autonómicas en materia educativa acatan a Lei Wert

O Goberno de Cataluña, por exemplo, non intentou minimizar os efectos da LOMCE. A administración catalá desestimou a súa capacidade reguladora en materia de Educación. Esta decisión política implica que o Departamento de Ensino acata a Lei Wert e aplica as súas achegas, como é o caso da introdución das probas de terceiro de primaria que acompaña o despregamento da LOMCE.

AGORA OU NUNCA: UNHA OPORTUNIDADE HISTÓRICA PARA TOMBAR A LEI WERT

Nunca ata agora se dera a ocasión de impugnar de xeito tan doado, masivo e contundente a Lei Wert

Este ano é a primeira vez que se realizan as probas de terceiro de primaria introducidas pola Lei Wert. As grandes reformas estruturais despréganse a partir de pequenas modificacións que pouco a pouco van naturalizando o cambio de sistema. Aceptar as probas de terceiro de primaria é abrir a porta á reforma estrutural da educación de acordo cos valores de José Ignacio Wert e un dos Ministerios de Educación máis conservadores da historia recente en España. É agora ou nunca.

9 ARGUMENTOS PARA REBATER AS PROBAS

Selección prematura

A primeira selectividade farase aos 8 anos: desaparecerá a igualdade de oportunidades en educación ao deixar fóra do sistema aos alumnos con dificultades

Mentres que en países como Finlandia é practicamente a esta idade cando comeza a escolarización, sempre inclusiva, en España coa selectividade de Wert é aos 8 anos cando xa se inicia a estigmatización e a vontade de cribado prematuro dos alumnos ‘incompetentes’ cara a traxectorias sen saída. Estes exames apuntan cara á separación precoz entre “alumnos bos” e “malos” para poder ir derivando posteriormente os “malos” cara a traxectorias adaptadas, como a chamada Formación Profesional Básica, a cal non deixa de ser unha rúa sen saída que non permite obter nin o Graduado Escolar. Ademais, a lei non prevé partidas presupostarias destinadas a paliar os problemas que estas probas poidan detectar nin establece qué administración se fai cargo.

Rankings e rivalidade

A rivalidade entre alumnos e escolas marcará a liña pedagóxica. As escolas pasarán a culpabilizarse dun problema que en realidade é estrutural

A nova lei establece que coas probas de terceiro de primaria os resultados fáganse públicos. Isto implica que estableceranse rankings entre os centros. Fomentarase a competencia entre escolas en vez da cooperación e a complementariedade. Os rankings converteranse en factor determinante para os pais á hora de elixir centro. Estes rankings, con todo, estarán baseados nunha avaliación propia da pedagoxía conservadora que só se centra na demostración de coñecementos vía exames. Os valores cooperativos, a motivación, a convivencia… son parámetros que non entrarán aos exames e, polo tanto, nos rankings.

Os estudos demostran que as diferenzas no rendemento dos alumnos están directamente ligadas ao ámbito socioeconómico do alumnado. Neste marco competitivo os rankings penalizarán escolas que fan, con esforzo, moi bo traballo en ámbitos con graves dificultades e que, con este tipo de políticas regresivas, serán condenadas á marxinación.

Regresión pedagóxica

Acantóanse os proxectos educativos innovadores, cada vez máis solicitados

Estes exames realízanse a unha idade temperá e, de acordo coas liñas pedagóxicas conservadoras, só avalían dúas materias, matemáticas e lingua, das 10 que compoñen os contidos curriculares. Penalizarán, polo tanto, os centros que apostan por proxectos educativos que respectan os diferentes ritmos de aprendizaxe dos alumnos e que aplican os seus currículos en función das intelixencias múltiples.

As probas externas converteranse en instrumentos para neutralizar outros modelos de escola, de currículo e de avaliación, e para afastarse da pedagoxía máis punteira e afín a finlandesa, impoñendo unha hexemonía única que entende a educación como unha carreira de exames, notas, materias e obstáculos.

Sen programa nin partidas presupostarias

Política de desinvestimento en educación

Descoñécense as medidas ordinarias e extraordinarias previstas de cara ao apoio do alumnado e o profesorado en caso de que os resultados das probas resulten desfavorables. Non hai partidas presupostarias explicitamente destinadas a este fin e as políticas públicas estatais e autonómicas dos últimos anos apuntan claramente cara a un desinvestimento en educación.

Unhas probas como as de terceiro de primaria acompañadas da política de recortes poñen de manifesto que non existe a intención de cambios e melloras senón de filtrados e reducións.

Involución e finalismo

Terceiro de primaria terá como obxectivo prioritario superar os exames do Ministerio e centrarase en adestrar a facer os exames

Coa implementación destes exames, priorizarase o adestramento dos alumnos cara ás probas e terceiro de primaria converterase nun curso onde se focalice o esforzo no ensino de matemáticas e lingua, en detrimento doutras áreas igualmente vitais para o desenvolvemento. Existe tamén o perigo de que se acabe adestrando ao alumnado para que encha círculos en probas tipo test estandarizados, obviando todo o que teña que ver con promover habilidades de desenvolvemento de pensamento crítico, indagación, innovación, reflexión, avaliación e aprendizaxe autónoma, traballo en equipo e cooperación, etc.

Desconfianza e control

Menosprezo a mestres e profesores

Mentres que en países como Finlandia os docentes gozan dun respecto social e profesional indubidables, a selectividade de Wert cuestiona a confianza nos centros e a capacidade dos docentes para facer o seu traballo. Tamén eles quedan vixiados e avaliados, e quedarán retratados nos rankings como responsables directos dos resultados obtidos. De feito, a LOMCE elude aos mestres. Non di nada sobre a formación dos docentes, dos salarios, das condicións de traballo… Non fala da súa participación nas decisións curriculares e organizativas, nin tampouco di unha soa palabra da formación continuada do profesorado, da tutela de docentes novos, de reforzos, de procesos internos de participación e de colaboración docente… Só se fala da dirección como figura responsable e xerarquicamente establecida que deberá dar explicacións en caso de que os resultados non sexan os desexados.

Perversidade

Educación reducionista centrada en coñecementos restrinxidos

As probas de terceiro de primaria non son probas de competencias xa que en ningún caso avalían o pensamento propio, a iniciativa persoal, a creatividade ou o traballo en equipo. Avalían coñecementos limitados a dúas materias, a lingua e as matemáticas, e demostrados a través de exames individuais.

As probas, por outra parte, serán as mesmas para todos e serán corrixidas por persoal externo ao centro. Non se terán en conta, polo tanto, as condicións persoais nin socioculturais dos alumnos. Todo iso irá en prexuízo das escolas máis fráxiles e dos alumnos con ritmos de aprendizaxe diferentes.

Ineficacia demostrada

Os informes internacionais demostran a ineficacia das probas

A pesar de que este tipo de probas suman detractores e defensores entre a comunidade académica, o National Research Council dos EUA determinou en 2011 que os sistemas de rendición de contas son ineficaces porque non hai datos que demostren melloras. De feito a LOMCE non achega ningún informe internacional que avale a súa eficacia.

Imposición

Sen debate político nin científico

Tendo en conta as dúbidas que suscitan estas probas -recordémolo: penalizan os centros con alumnos con dificultades e os modelos innovadores, erosionan a cooperación entre as escolas, non avalían as competencias do alumnado e non está probada a súa eficacia- entendemos que non poden levarse á práctica sen abrir antes un debate político e científico que, neste caso, obviouse vergonzosamente. Só dende a desobediencia civil podemos forzar o debate social para conseguir complicidades e deter o despregamento dunha lei que atenta contra os piares da equidade e da loita contra a desigualdade.

CALENDARIO DE CHARLAS

Calendario de charlas da campaña #NOselectividadWERT #SÍeducaciónINCLUSIVA!

22/04 Ampa Dolors Almeda, c/Baltasar Oriol 66, 08940 Cornellà
28/04 CEIP Montseny 16:45 h, c/ Torrent del Remei 2-10, Barcelona
28/04 CEIP Auró, AMPAS Eixample
29/04 CEIP Brasil, Gran Via de les Corts Catalanes 1108, Barcelona
30/04 CEIP Univers
06/05 CEIP Rius i Taulet
09/05 Bilbao

MITOS, RUMORES E PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES

“Pero se estas probas son as de sempre, só que agora as pasaron a terceiro

FALSO! Son unhas probas novas introducidas pola Lei Wert. Son externas e con datas preestablecidas. Por lei, os seus resultados serán públicos e, a diferenza das que se facían en cuarto ou outros cursos, están a preparar aos alumnos coma se dunha selectividade se tratase.

“Xa vai ben que de cando en vez os nosos fillos fagan exames”

SÍ PERÒ… non é necesaria unha lei nin a intromisión externa para facelo. As escolas dispoñen dos coñecementos e as ferramentas adecuadas para facer avaliacións e exames. Realizar as probas de terceiro de primaria introducidas por Wert implica aceptar a súa lei e os fundamentos ideolóxicos que a soportan.

“Na miña comunidade autónoma non se publicarán os resultados”

FALSO! Está establecido por lei que os resultados serán públicos. Se non os publican este ano, farano máis adiante ou cando llo esixa o Ministerio de Educación. No caso de Cataluña, por exemplo, a conselleira de Educación Irene Rigau realizou multitude de declaracións contraditorias dende a aprobación da Lei Wert. Os feitos demostraron, non obstante, que o goberno de Cataluña adopta a Lei Wert practicamente na súa totalidade.

“En Alemaña realizan estas probas a esta idade”

SÍ PERÒ… en Finlandia, en cambio, é practicamente a esta idade cando comeza a escolarización. Alemaña, ademais, é un país especialmente coñecido por sacar fóra do sistema educativo e seleccionar e estigmatizar os alumnos en idades moi temperás. Por outra parte, os investimentos que Alemaña dedica ás alternativas educativas dos nenos que quedan fóra da educación xeral básica están a anos luz das que dedican España e Cataluña.

“Pero si sólo son pruebas de diagnóstico”

FALSO! Son pruebas orientadas a resultados no a diagnosticar causas, evolución ni soluciones. Con el refuerzo de la estandarización se busca la homogeneización de la mal llamada ‘evaluación’ a fin de poder establecer comparativas . Los resultados, además, se hacen constar en el expediente académico de cada alumno. El diagnóstico no está por ninguna parte.

“Son unha ferramenta útil e necesaria para os mestres”

FALSO! Só valoran un 1’5 das competencias. É, por tanto, unha avaliación sesgada e reducionista.

“Xa abonda de rankings de escolas para que así os profesores espabilen”

FALSO! A calidade do sistema non pode depender da pericia dos alumnos en facer uns exames, senón do marco pedagóxico que o fundamenta e da súa capacidade (en recursos humanos e económicos) para levalo a cabo. Diminuír as ratios de alumnos por mestre, poñer profesorado de reforzo, facilitar a reciclaxe… a calidade do sistema está directamente relacionada co investimento en educación. A LOMCE, non obstante, non prevé partidas presupostarias adicionais e os presupostos autonómicos nos últimos anos reducíronse escandalosamente. Utilizar as probas de terceiro como incentivo para que as escolas obteñan mellores resultados é aceptar o trasfondo ideolóxico dunha educación baseada na memorización, o premio e a competencia.

“Pero si las pruebas las corrigen los propios maestros, no correctores externos”

SÍ PERO… Solo faltaría! Pero RECORDEMOS: inicialmente la corrección iba a externalizarse y se descartó porque salía muy caro. Este hecho ya refleja el espíritu de las pruebas. Con la corrección interna en realidad los profesores son instrumentalizados para coger unos datos que luego pasan a la administración. Los profesores no necesitan unas pruebas externas para evaluar y diagnosticar: pueden hacerlo todos los días y pueden poner pruebas y corregirlas internamente cada día.

¿QUIÉN MÁS DICE NO A LAS PRUEBAS DE TERCERO?

Assemblea de Docents de les Illes Balears · Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-intersindical) · Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) · CGT Enseñanza Madrid · Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza (FASE) · Federació d’Associacions de Pares i Mares (FaPac) · Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) · Federación de Enseñanza CCOO · Federacion de Enseñanza UGT · Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos · Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) · Marea Verde · Principat d’Astúries · Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) · USTEC·STEs Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) · Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI)

DIFUNDE A CAMPAÑA!

Descárgate aquí material gráfico para colgar nas redes sociais, enviar por whatsup, enviar por correo electrónico… E recorda, estes son os hashtags:

#NOselectividadWERT #SÍeducaciónINCLUSIVA

(Para descargar as imaxes fai clic sobre a imaxe e gárdaa no teu ordenador pulsando o botón dereito do rato e elixindo a opción ‘Gardar’ ou ‘Gardar como’)

ZORRO català

noalalomce_zorro_ca_640

ZORRO castellano

noalalomce_zorro_es_640

GUANYADORS PERDEDORS català

noalalomce_guanyarperdre_ca_640

GANADORES PERDEDORES castellano

noalalomce_ganarperder_es_640

SUPERHEROI català

noalalomce_superheroiaraomai_ca_640

SUPERHÉROE castellano

noalalomce_superheroeahoraonunca_es_640

CAVALLER català

noalalomce_cavaller_ca1_640

CABALLERO castellano

noalalomce_caballero_es_640

MORDASSA GALLARDÓN WERT català

noalalomce_mordassagallardonwert_ca_640

MORDAZA GALLARDÓN WERT castellano

noalalomce_mordazagallardonwert_es_640

BOXA català

noalalomce_batallaboxa_ca_640

BOXEO castellano

noalalomce_batallaboxeo_es_640

3 RAONS català

noalalomce_3raons_ca_640

3 RAZONES castellano

noalalomce_3razones_es_640

INSTRUCCIONS català

noalalomce_3instruccioness_ca_640

INSTRUCCIONES castellano

noalalomce_3instruccioness_es_640

TROYA català

noalalomce_troya_ca_640

TROYA castellano

noalalomce_troya_es_640

SOLS AMB WERT català

noalalomce_solambwert_ca_640

SOLOS CON WERT castellano

noalalomce_solambwert_es_640

POW WERT català

noalalomce_powwert_ca_640

POW WERT castellano

noalalomce_powwert_es_640

UH OH català

noalalomce_uhohnotincpor_ca_640

UH OH castellano

noalalomce_uhohnotincpor_es_640

FINLÀNDIA CATALUNYA català

noalalomce_futbolcatalunya_640

FINLANDIA CATALUÑA castellano

noalalomce_futbolcatalunya_es_640

FINLÀNDIA ESPANYA català

noalalomce_futbolespanya_640

FINLANDIA ESPAÑA castellano

noalalomce_futbolespanya_es_640

LET IT GO català

noalalomce_letitgo_640

LET IT GO castellano

noalalomce_letitgo_es_640

9 ARGUMENTS català

noalalomce_9arguments_ca_640

9 ARGUMENTOS castellano

noalalomce_9argumentos_es_640

8 ANYS 12 HORES català

noalalomce_8anys12hores_ca_640

8 AÑOS 12 HORAS castellano

noalalomce_8anyos12horas_es_640

¿Te gustaría que tu país estuviera a la vanguardia de la educación a nivel internacional?

A todos nos gustaría que, como en Finlandia, nuestros niños y niñas fueran a las mejores escuelas del mundo, ¿verdad? Unas escuelas que fueran reconocidas por la excelencia, la formación integral y la equidad. ¿Y qué significan estas palabras? Pues unas escuelas donde se saque lo mejor de cada uno, optimizando los talentos y compensando las carencias; unas escuelas donde se forme en los valores de la inclusión y la convivencia y, al mismo tiempo, donde se alcance el máximo nivel académico e intelectual; y unas escuelas, finalmente, donde a pesar de las diferencias en las condiciones socioeconómicas de nuestros hijos e hijas, todos, todas, tengan las mismas oportunidades para disfrutar de la mejor educación posible.

¿Verdad que te gustaría tener una educación así? ¿Y cómo lo harías? Pues seguramente, invertirías dinero en innovación, en formación continuada y en el reciclaje de los profesores. ¿Verdad? Procurarías que hubiera pocos alumnos por clase para que así la atención fuera lo más humana y personalizada posible. También trabajarías para que las condiciones laborales de los maestros fueran las óptimas y que, como en Finlandia, nuestros profesores alcanzaran el mismo nivel, respeto y valoración social que tienen por ejemplo los médicos o los ingenieros. ¿No?

Pues bien, del 4 al 15 de mayo de este año, nuestras escuelas introducen una nueva medida que va en la línea directamente opuesta a lo que haríamos todos para conseguir la mejor educación posible. Se trata de las pruebas de tercero de primaria, una innovación de la LOMCE, la ley que popularmente conocemos como Ley Wert. Si estas pruebas llegan a realizarse se convertirán en el caballo de Troya para desmantelar todas aquellas condiciones que nos permitirían tener una educación basada en la excelencia, la formación integral y la equidad.

¿Y porque esto es así? Pues porque en vez de optar por invertir en educación y ofrecer a nuestros niños y niñas la mejor escuela posible, lo que buscan es comenzar a una edad insólitamente temprana la elección y la selección de los alumnos. Con esta innovación de José Ignacio Wert, el ministro de Educación, sólo se prevé para los alumnos con dificultades una formación profesional devaluada, de modo que cuando llegue el momento de realizar las pruebas internacionales, las famosas pruebas PISA, miles de alumnos ya habrán sido expulsados ​​del sistema obligatorio y sólo estarán escolarizados aquellos niños y niñas más potentes para superar este tipo de exámenes. La mejora vendrá, por tanto, de la eliminación de los alumnos con dificultades y no de la intervención en la calidad del sistema.

Hasta ahora, era en cuarto y sobre todo a quinto de primaria, cuando se realizaban unas pruebas de diagnóstico para evaluar la marcha de nuestro sistema educativo. La LOE permitía hacer estas pruebas pero no obligaba a realizarlas (por ejemplo en las Islas Baleares no se hacían) e impedía que los resultados fueran públicos e individualizados. Dado que no eran públicas, las pruebas no implicaban un cambio en las dinámicas de los centros, en las metodologías que utilizan ni tampoco en su proyecto educativo. Tampoco constaba el resultado individualizado en el expediente del alumno. Su objetivo no era sacar, a la larga, buenos resultados en PISA, sino identificar aquellos puntos que la escuela debía potenciar y trabajar. Además, eran unas pruebas que se hacían en cuarto y quinto de primaria, es decir, sin condicionar los ritmos de aprendizaje de los niños y niñas en los primeros años de escolarización, unos años que, como sabemos, son clave.

Pues bien, dice la nueva ley (la LOMCE o Ley Wert) que las nuevas pruebas de tercero de primaria son obligatorias, que sus resultados serán públicos, que, en vez de atender al resultado global del grupo, se incorporará dentro del expediente de cada alumno un informe individualizado, y que se realizarán a la edad de 8 años, es decir, tan sólo dos años después de comenzar la escuela.

¿Qué implicaciones tiene todo esto? En primer lugar, que ya podemos decir adiós a la equidad en educación. La segregación en la escuela se iniciará al tercer año de comenzarla, independientemente de los diferentes talentos y carencias de cada niño y niña, independientemente de su progresión global en la escuela, independientemente de las condiciones socioeconómicas de las familias, independientemente de todo esto, aquellos alumnos que obtengan malos resultados en las pruebas externas obligatorias ya tendrán un estigma en su expediente.

Podríamos pensar que, sin embargo, son pruebas que pueden servir para identificar y mejorar las cosas que no funcionan, ¿verdad? Pues bien, estas pruebas no van asociadas a ninguna, ninguna, partida presupuestaria, al contrario, vienen acompañadas de una política continuada de desinversión en educación tanto a nivel estatal como autonómico y hemos llegado incluso hasta un 35% menos de inversión por alumno. No hay, por tanto, ninguna intención de invertir dinero en mejoras ni en paliar las carencias que los resultados de las pruebas podrían reflejar. Esto significa claramente que sólo tienen como objetivo identificar y señalar los niños y niñas que no saben superar este tipo de exámenes, y ocultar a estas personas bajo la alfombra de la Formación Profesional Básica, un nuevo recorrido introducido por la LOMCE que modifica la arquitectura del sistema y que evita que estos niños y niñas tengan que hacer las pruebas PISA. ¡Claro que sacaremos mejor puntuación en PISA, pero esto será a costa de todos los niños y niñas que habremos ido seleccionando por el camino!

Un tercer punto a tener en cuenta es que la Ley Wert (una ley que, recordémoslo, tiene rango de ley orgánica y es obligatoria para todo el estado español) establece que los resultados de las pruebas serán públicos. Si antes se establecía explícitamente que los resultados de las pruebas diagnósticas no se hicieran públicos, con las nuevas pruebas de tercero de primaria se impone deliberadamente que sí lo sean, y esto aplica en todas las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pues es muy sencillo: que todos empezaremos a establecer rankings de escuelas, querremos saber cuales han sacado mejor puntuación. ¿Prestaremos atención a los proyectos específicos de cada escuela? ¿Nos fijaremos en las condiciones socioeconómicas del lugar donde se encuentra cada centro? No. Reconozcámoslo. Simplemente nos interesará el top ten.

Las escuelas comenzarán entonces a sentirse señaladas, comenzarán a pensar en las pruebas, dejarán de pensar en la educación de nuestros hijos e hijas y pasarán a organizar tercero de primaria (¡tercero!) como un curso pensado para superar los exámenes externos. La obligación, la fiscalización externa y el refuerzo de la estandarización de las pruebas cambiarán las dinámicas y las metodologías de los centros, que se verán forzados a centrarse en preparar las pruebas. De hecho, esto ya está pasando. Estos meses, muchas escuelas han dejado de lado sus proyectos educativos y han entrenado a los alumnos de tercero de primaria a hacer los exámenes.

En este marco, evidentemente, aquellas escuelas punteras, cada vez más solicitadas, las que tienen proyectos similares a los finlandeses, alejadas de la enseñanza académica clásica y que nos sirven de ejemplo, laboratorio y prueba piloto para hacer mejoras reales en el sistema educativo, todas estas escuelas se verán ninguneadas en los resultados. No se incentivará, por tanto, la innovación pedagógica.

¿Y qué hay de los maestros y profesores? Nada. La ley no contempla nada, ni tampoco las regulaciones autonómicas. Ninguna ayuda, ningún reconocimiento social. Con las pruebas, se sentirán directamente interpelados, controlados y señalados. ¿Realmente creemos que la vigilancia y la culpabilización del cuerpo docente es mejor antídoto que el apoyo, el reciclaje, la formación continuada y el reconocimiento de su labor social?

Debemos recordar, finalmente, que las pruebas de tercero de primaria y, de hecho, la Ley Wert en conjunto, no son fruto de un debate político ni científico. Los informes internacionales, como el National Research Council de los EEUU del año 2011, demuestran que los sistemas de rendición de cuentas son ineficaces. Y prestemos atención a este dato: en aquellos países donde se ha aplicado la política educativa de promover la competencia entre escuelas a través de la realización de pruebas, como en Estados Unidos o Inglaterra, en 10 años el sistema educativo público ha quedado desmantelado, se ha acabado con la equidad del sistema y se ha tendido hacia la segregación. La escuela pública se ha convertido en un servicio caritativo y asistencial, y la escuela concertada y privada en una red de nodos de exclusión y elitismo.

¿Es esto lo que queremos? ¿Es este el sistema educativo que debe llevarnos al reconocimiento internacional? Evidentemente no. Nada más lejos del sistema basado en la excelencia, la formación integral y la equidad que todos queríamos. Olvidémonos de ser como Finlandia.

Las pruebas de tercero de primaria son, ya lo hemos dicho, el caballo de Troya para destruir los cimientos de cualquier mejora en el sistema educativo. Y del 4 al 15 de mayo es el momento de detenerlas. Por eso hacemos un llamamiento masivo a las madres y padres de los niños de tercero de primaria para que rechacen la selectividad de Wert y no dejen que sus hijos hagan las pruebas. Nuestro sistema educativo, el de todos, está en sus manos. Es así de sencillo.

Pensad que los maestros y directores de las escuelas están obligados a realizar las pruebas. Aunque estén en contra, no pueden rechazarlas porque podrían tener consecuencias laborales graves. En cambio, si los días de los exámenes no lleváis a vuestros hijos e hijas a la escuela, en el expediente simplemente constarán como No realizadas. Pero habréis minado de raíz el despliegue de la Ley Wert, la ley educativa más regresiva y conservadora que conocemos desde la transición democrática.

¿Cómo podéis hacerlo? Uníos en cada clase y organizaos. Más de 30 escuelas y 200 familias ya se están preparando para no realizar las pruebas de tercero, así que os damos una serie de ideas y consejos a partir de su experiencia:

  • En primer lugar, averiguad los días en que la escuela de vuestros hijos realizará las pruebas.
  • Después, organizaos: haced una llamada a las madres, padres y familiares que estén disponibles para hacer actividades alternativas con los niños.
    Podéis, incluso, hacer un pequeño programa de actividades. Hay familias de grupos de alumnos que han organizado talleres de artes plásticas y música, dos de las materias que desprecia la Ley Wert. Las hay que han organizado excursiones y salidas culturales. ¡Seguro que se os ocurren un montón de ideas!
  • Por último, si deseáis dar visibilidad a vuestra acción, podeis enviar un mail a la dirección xarxaescolesinsubmises@gmail.com comunicándonos a qué escuela pertenecéis y vuestra opción de no realizar las pruebas. Los medios de comunicación necesitan datos concretos para informar del éxito del boicot a las pruebas de Wert y desde la Red de Escuelas Insumisas nos ofrecemos para recopilar esta información y comunicarla públicamente.

Varios días de exámenes son una táctica muy astuta por parte del gobierno para minar vuestra capacidad de autoorganización y el boicot a las pruebas. Sabemos que logísticamente es muy complicado organizarse. Pero también sabemos que podéis hacerlo. Recordad que en estos momentos, el triunfo o el fracaso de la Ley Wert está en vuestras manos. Y todos estamos con vosotros, todos somos tercero. Del 4 al 15 de mayo haced boicot a la selectividad de Wert. La historia y las generaciones futuras os lo agradecerán.

www.noalalomce.net é unha plataforma web de acción conxunta de varias entidades que defenden a escola participativa, democrática, integradora, equitativa, inclusiva e coeducativa

Contacto prensa: xarxaescolesinsubmises@gmail.com, tel. 647530425.