Noalalomce Net AsesLlops

Comunicat de la Xarxa d’Escoles Insubmises: A propòsit de les eleccions generals del proper 20 de desembre de 2015

El proper 20 de desembre de 2015 tenim l’oportunitat d’escollir, a través de les urnes, un nou govern que dirigeixi l’estat en els propers quatre anys. La política educativa estarà present als programes de tots els partits polítics aspirants i hem de ser molt conscients que, lluny de considerar-la una qüestió menor, el projecte educatiu de cada partit serà una síntesi del model polític i social que representa el propi partit i del model polític i social que es vol inculcar a les generacions més joves.

Democràcia o autocràcia? Igualtat o desigualtat? Convivència o competència? Inclusió o segregació? Pensament crític o adoctrinament? Autonomia comunitària o liberal? Solidaritat o individualisme? Humanisme o academicisme? Igualtat o sexisme? Equitat o classisme? Transformació social o conservadorisme?

La Xarxa d’Escoles Insubmises aposta per una escola democràtica, igualitària, crítica, participativa, solidària, humanista, coeducativa, equitativa i transformadora. I aposta per una escola així perquè vol una societat així.

La llei orgànica sobre educació actualment vigent a Espanya, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), popularment coneguda com a llei Wert, materialitza un model d’escola i de societat completament oposat al que defensa la XEI, ja que:

 1. La LOMCE proposa un currículum academicista i obsolet que, lluny de corregir les dues raons fonamentals del fracàs del sistema educatiu espanyol (l’avorriment i falta de motivació, per una banda, i l’academicisme acumulatiu i competitiu, per l’altra), en perpetua les causes. A la LOMCE, la innovació pedagògica i l’ampliació del currículum més enllà dels continguts brillen per la seva absència.
 2. La LOMCE desintegra la comunitat educativa en grups d’interessos diferents i sovint contraposats en lloc de promoure el sentit de comunitat. El cos docent en especial, és ignorat, posat sota sospita i culpabilitzat.
 3. La LOMCE introdueix una organització autocràtica: l’estructura piramidal coronada per la figura del director i el funcionament directiu substitueixen l’estructura horitzontal anterior que funcionava de manera democràtica a través dels Consells Escolars.
 4. La LOMCE sorgeix d’un marc ètic fonamentat en l’individualisme, la competència, la segregació i la privatització. La LOMCE és l’instrument per a materialitzar i perpetuar aquests valors a curt, mig i llarg termini. L’atenció a la diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives diferents no hi té cabuda.

Per totes aquestes raons des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE ens dirigim als partits polítics candidats tot comunicant-los que considerem indispensable que qualsevol partit que aspiri a assolir una escola i una societat inclusives i transformadores hauria d’incloure en els seus programes electorals els punts següents:

 1. Derogació imminent i immediata de la LOMCE.
 2. El compromís per una educació pública universal, inclusiva i de qualitat que busqui l’excel·lència no només acadèmica sinó integral de les persones i que cregui en els valors d’una societat igualitària, solidària, inclusiva i transformadora.
 3. Dedicació d’un mínim del 7% del PIB en educació pública, tal com es fa a aquells països que, com Finlàndia, han considerat l’educació com un eix prioritari de les seves polítiques.
 4. Convocatòria d’un debat públic i obert a tots els actors de la comunitat educativa i a la societat que ens permeti pensar en l’educació que volem: els seus valors fonamentals, el currículum i l’avaluació, la comunitat educativa i els seus actors, i l’estructura i organització del sistema educatiu.

De la mateixa manera, des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE ens dirigim a la ciutadania per demanar-li:

 1. Tenir en primordial consideració la política educativa de cada programa electoral a l’hora d’emetre el seu vot, ja que el projecte educatiu que ofereixi cada partit expressarà l’essència del seu model polític i social.
 2. Votar NO a la LOMCE. És a dir, NO votar aquells partits que defensin per acció o omissió el manteniment de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa o que defensin per acció o omissió els mateixos valors i/o instruments de la LOMCE.

Xarxa d’Escoles Insubmises
Barcelona, desembre de 2015

Descarrega el comunicat en PDF: Comunicat XEI Eleccions 20D 2015

 

***

Comunicado de la Xarxa d’Escoles Insubmises: A propósito de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre de 2015

El próximo 20 de diciembre de 2015 tenemos la oportunidad de elegir, a través de las urnas, un nuevo gobierno que dirija el estado en los próximos cuatro años. La política educativa estará presente en los programas de todos los partidos políticos aspirantes y debemos ser muy conscientes de que, lejos de considerarlo una cuestión menor, el proyecto educativo de cada partido será una síntesis del modelo político y social que representa el propio partido y del modelo político y social que se quiere inculcar a las generaciones más jóvenes.

Democracia o autocracia? Igualdad o desigualdad? Convivencia o competencia? Inclusión o segregación? Pensamiento crítico o adoctrinamiento? Autonomía comunitaria o liberal? Solidaridad o individualismo? Humanismo o academicismo? Igualdad o sexismo? Equidad o clasismo? Transformación social o conservadurismo?

La Xarxa d’Escoles Insubmises apuesta por una escuela democrática, igualitaria, crítica, participativa, solidaria, humanista, coeducativa, equitativa y transformadora. Y apuesta por una escuela así porque quiere una sociedad así.

La ley orgánica sobre educación actualmente vigente en España, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), popularmente conocida como ley Wert, materializa un modelo de escuela y de sociedad completamente opuesto al que defiende la XEI, ya que:

 1. La LOMCE propone un curriculum academicista y obsoleto que, lejos de corregir las dos razones fundamentales del fracaso del sistema educativo español (el aburrimiento y falta de motivación, por un lado, y el academicismo acumulativo y competitivo, por el otro), perpetúa sus causas. En la LOMCE, la innovación pedagógica y la ampliación del curriculum más allá de los contenidos brillan por su ausencia.
 2. La LOMCE desintegra la comunidad educativa en grupos de intereses diversos y a menudo contrapuestos en lugar de promover el sentido de comunidad. El cuerpo docente en especial, es ignorado, puesto bajo sospecha y culpabilizado.
 3. La LOMCE introduce una organización autocrática: la estructura piramidal coronada por la figura del director y el funcionamiento directivo sustituyen la estructura horizontal anterior que funcionaba de manera democrática a través de los Consejos Escolares.
 4. La LOMCE surge de un marco ético fundamentado en el individualismo, la competencia, la segregación y la privatización. La LOMCE es el instrumento para materializar y perpetuar estos valores a corto, medio y largo plazo. La atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas diferentes no tiene cabida.

Por todas estas razones desde la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE nos dirigimos a los partidos políticos candidatos para comunicarles que consideramos indispensable que cualquier partido que aspire a lograr una escuela y una sociedad inclusivas y transformadoras debería incluir en sus programas electorales los puntos siguientes:

 1. Derogación inminente e inmediata de la LOMCE.
 2. El compromiso por una educación pública universal, inclusiva y de calidad que busque la excelencia no sólo académica sino integral de las personas y que crea en los valores de una sociedad igualitaria, solidaria, inclusiva y transformadora.
 3. Dedicación de un mínimo del 7% del PIB en educación pública, tal como se hace en aquellos países que, como Finlandia, consideraron la educación como un eje prioritario de sus políticas.
 4. Convocatoria de un debate público y abierto a todos los actores de la comunidad educativa ya la sociedad que nos permita pensar en la educación que queremos: sus valores fundamentales, el curriculum y la evaluación, la comunidad educativa y sus actores, y la estructura y organización del sistema educativo.

Del mismo modo, desde la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE nos dirigimos a la ciudadanía para pedirle:

 1. Tener en primordial consideración la política educativa de cada programa electoral a la hora de emitir su voto, ya que el proyecto educativo que ofrezca cada partido expresará la esencia de su modelo político y social.
 2. Votar NO a la LOMCE. Es decir, NO votar aquellos partidos que defiendan por acción u omisión el mantenimiento de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad educativa o que defiendan por acción u omisión los mismos valores y/o instrumentos de la LOMCE.

Xarxa d’Escoles Insubmises
Barcelona, diciembre de 2015

Descarga el comunicado en PDF: Comunicado XEI Elecciones 20D 2015

Noalalomce_net_DemandesXEI