GrupsInteres

Grups d’interès vs Comunitat

La LOMCE trenca amb el paradigma de la comunitat educativa i promou la separació entre els interessos dels mestres i els de les famílies i els alumnes

QUÈ > Per comunitat educativa avui en dia s’entén al conjunt de persones que formen part, inclouen i són afectades per un entorn educatiu. En el marc de l’escola, serien equip directiu, professors o mestres, auxiliars docents i no docents, personal de serveis, famílies o tutors legals dels menors, alumnes i associació d’ex-alumnes si n’hi ha. La comunitat educativa ja no s’entén, per tant, com un espai tancat format per mestres i alumnes, sinó com un escenari obert on hi ha sentit de comunitat i intervenen altres actors com els pares, els monitors o els administratius. Es tracta d’un concepte que fa dècades que s’estudia en el món acadèmic i el consens científic actual sosté que la implicació de tots els actors de la comunitat educativa dins el sistema i, més concretament, dins el centre educatiu contribueix a una millora radical de la marxa del centre. Perquè això sigui així és importat disposar de les eines legals adients, els recursos econòmics suficients i una cultura de comunitat que cal cuidar i expandir. Mestres, administratius, monitors, alumnes i famílies han de sentir-se corresponsables de la marxa del centre i, entre d’altres coses, han de tenir veu i vot al consell escolar.

En contraposició al concepte de comunitat educativa, l’escola pot entendre’s com un conjunt de col·lectius que representen diferents grups d’interès. A l’escola concertada, on s’aplica el model de gestió empresarial, i a l’escola pública conservadora, on es prioritza l’estructura piramidal encapçalada pel director, la comunitat educativa no és considerada com l’eix vertebrador de la vida organitzativa i social de l’escola, sinó que equip directiu, treballadors i clients o usuaris són considerats per separat tot fomentant una visió parcial, segregada i no cooperativa de la vida del centre escolar. Això porta sovint a pensar i a actuar com si els interessos entre els diferents col·lectius fossin diferents i, fins i tot, oposats.

LOMCE > La LOMCE adopta la visió de l’escola pública conservadora, molt propera a l’estructura piramidal empresarial, on la comunitat educativa no existeix com a subjecte primordial de funcionament del centre i es dona poder absolut a l’equip directiu, rellegant els mestres a un paper de mers treballadors, als alumnes al paper d’usuaris i a les famílies al paper de clients. Tot plegat es materialitza en la transformació del consell escolar en un òrgan merament consultiu.

MÉS INFO > La LOMCE, desprecio a la labor docente

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE > Mantenir les competències dels consells escolars

Descarrega’t i comparteix el banner > Penja’l al Facebook, a Twitter, al Whatsup, envia’l per mail… Passa’l:

Noalalomce_net_Col_lectius

Noalalomce_net_Colectivos_es