AvaluacioSumativa

Avaluació sumativa (Qualificació) vs Avaluació educativa (De diagnòstic)

QUÈ > L’avaluació educativa o avaluació formativa és un procés complex i el més complert possible i flexible de diagnòstic, descripció i interpretació del desenvolupament dels individus (en el context escolar: alumnes, mestres i professors), les seves qualitats, les seves fortaleses i les seves debilitats i el grau de desenvolupament de les seves competències. L’avaluació educativa prioritza el procés d’aprenentatge d’acord amb l’evolució global de la persona avaluada, i conclou amb un informe comprensible i accessible per a tothom, però principalment per a la persona avaluada, per tal que la informació aportada pugui ajudar a prendre decisions i autoregular-se en el futur.

L’avaluació sumativa o calificació, per contra, és la reducció del diagnòstic a una categoria, numèrica o verbal, per a facilitar la comparació, la classificació i la selecció dels individus. El procés de reducció d’un anàlisi avaluatiu complex a una categoria numèrica o verbal deforma i desvirtua el potencial d’un diagnòstic educatiu. La categoria numèrica o verbal empobreix la riquesa de la informació descriptiva d’una situació o un moment de desenvolupament, i omet la necessitat d’entendre els processos i els factors que intervenen en l’aprenentatge amb la qual cosa s’impossibilita la identificació d’errors, de canvis i de solucions. La calificació és simplista i no busca millorar el procés d’aprenentatge. La calificació prioritza els resultats respecte a un currículum calificable: l’enciclopèdic d’extensió il·limitada i d’aprenentatge memorístic. La calificació menysté les competències i el procés d’aprenentatge. La calificació s’obté mitjançant exàmens, revàlides i proves i conclou amb l’entrega de notes.

LOMCE > La LOMCE renuncia a l’avaluació educativa, els processos i els informes i aposta radicalment per la calificació, els resultats, els exàmens i les notes. Així, la LOMCE dedica diversos articles a l’avaluació sumativa i introdueix exàmens externs de calificació a tercer de primària, sisè de primària, en cada curs d’ESO i al final de l’ESO. També es desplega una complicada casuística relativa a qui pot repetir (article 28) i en quins supòsits. La LOMCE parteix de la idea de fracàs: els alumnes no podran seguir el ritme o nivell requerit i cal imposar un control sobre l’alumne per redirigir-lo a itineraris alternatius.

Abans de la LOMCE, amb la LOE, en finalitzar el segon cicle de primària, es feia una avaluació diagnòstica de les competències bàsiques assolides pels alumnes (article 21 de la LOE ara modificat per la LOMCE). La LOMCE transforma aquesta avaluació educativa diagnòstica en una avaluació sumativa que es duu a terme de forma individualitzada a tercer i sisè de primària. Amb la LOMCE, els exàmens, les revàlides i les proves estan concebuts per avaluar als alumnes i establir jerarquies més que per mesurar el grau de coneixement assolit. Si bé el control de coneixements és necessari en els trams de formació que capaciten per accedir a una professió, aquest no té cap sentit en l’educació bàsica, ni tan sols en la secundària. En aquestes etapes l’objectiu de l’educació ha de ser que els nens i les nenes adquireixin unes determinades capacitats i habilitats partint sempre de l’interés i la motivació personals de cada alumne. Els controls etiqueten i classifiquen els individus, creen desigualtats que tendeixen a ser inamovibles des de la infància, és llavors quan el sistema educatiu mostra una voluntat classificadora per sobre de la voluntat educadora.

+ INFO > http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4154546
Pablo Gentili: “El informe Pisa sólo sirve para humillar”

COM POTS BLOQUEJAR LA LOMCE? > No portis a les criatures a les proves externes de 3er i de 6è de primària

Descarrega’t i comparteix el banner > Penja’l al Facebook, a Twitter, al Whatsup, envia’l per mail… Passa’l:

Noalalomce_net_Avaluacio

Noalalomce_net_Evaluacion_es